O nás

Sdružení dopravních psychologů, z. s. je profesní a zájmové sdružení, jehož základními cíli je:

 • spolupráce, vzájemná výměna informací a vzájemná pomoc mezi odborníky a specialisty v oblasti dopravní psychologie a dopravy všeobecně

 • podpora vzdělávání v oblasti bezpečnosti dopravy a dopravní psychologie

 • hledání způsobů efektivní psychologické a další pomoci řidičům profesionálům a skutečná pomoc různým cílovým skupinám řidičů

Sdružení dopravních psychologů, z. s. (dále jen „Sdružení“) sdružuje členy na základě společného zájmu o dopravní psychologii a další speciální příbuzné obory.

Sdružení je právnickou osobou založenou na demokratických zásadách a v souladu s právními předpisy České republiky. Sdružení nezřizuje organizační jednotky.


Poslání

Základním posláním sdružení je zejména:

 1. vytvářet podmínky pro výměnu odborných informací vztahující se k problematice bezpečnosti dopravy a působení lidského faktoru v dopravě

 2. usilovat o rozvoj dopravní psychologie a její propagaci mezi profesionálními řidiči a ostatní veřejností

 3. spolupracovat s obdobnými sdruženími, spolky a skupinami  při propagaci efektivních metod a způsobů, které snižují nehodovost a ohrožení v dopravě

 4. vytvářet ekonomickou základnu pro naplnění cílů sdružení

 5. pomáhat svým členům při aktivním výkonu profese dopravní psycholog

 6. podporovat rozvoj vzdělávání různých cílových skupin účastníků v dopravy

 7. napomáhat rozvoji diagnostických psychologických metod a  dalších metod pro snižování nehodovosti


Členství ve sdružení

Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a činností sdružení.

 • O přijetí za člena sdružení rozhoduje představenstvo sdružení po projednání s členskou základnou.

 • Členství ve sdružení vzniká zápisem do seznamu členů sdružení a zaplacením členského příspěvku. Představenstvo projedná každou přihlášku zájemce o členství v sdružení  a o zápisu do seznamu členů sdružení rozhodne.


Orgány sdružení

Sdružení má tyto orgány:

 1. valnou hromadu,

 2. tříčlenné představenstvo ve složení:

  • předseda,

  • místopředseda,

  • finanční tajemník


Sídlo sdružení

Kavaleristů 1260/10
779 00 Olomouc